• +508 696 882
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin

korzystania z funkcji serwisu FRESPO.pl

§1. Postanowienia ogólne

 1. Definicje:
  1. Usługodawca  - BIT Consulting. z siedzibą w Gdańsku (80-299) przy ul. Hery 18/29, NIP 5551952590, REGON 221141844 zwany również „Administratorem Danych”
  2. Serwis  –  serwis prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: http://www.frespo.pl;
  3. Użytkownik  – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która przez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez Usługodawcę.
  4. Organizator - rola Użytkownika pozwalająca na publikację informacji o swojej działalności sportowo - rekreacyjnej poprzez Profil w Serwisie.
  5. Sportowiec - rola Użytkownika pozwalająca na rezerwację ON-LINE Obiektów Organizatorów.
  6. Profil  – zbiór informacji i opinii na temat Organizatora umieszczony na Serwisie;
  7. Profil publiczny - Profil utworzony przez użytkownika. Profil taki nie jest zarządzany przez żadnego właściciela.
  8. Profil prywatny - Profil utworzony lub przejęty z profilu pulicznego przez rzeczywistego właściciela i zarządzany przez niego.
  9. Profil zweryfikowany - Profil prywatny, którego zgodność z rzeczywistymi danymi została potwierdzona w adekwatny sposób przez właściciela.
  10. Konto  – wpis w bazie danych Serwisu, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem, z którego wynika możliwość dostępu do określonych usług po podaniu loginu i hasła.
  11. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polega na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy – Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron.
  12. Wydarzenie - informacja umieszczona na Profilu odnośnie wydarzeń sportowo - rekreacyjnych.
  13. Zajęcie - informacja umieszczona na Profilu odnośnie cyklicznych spotkań sportowo - rekreacyjnych.
  14. Obiekt - każda placówka, miejsce gdzie Organizator organizuje Wydarzenia, Zajęcia, lub którą umożliwia wynająć / zarezerwować.
 2. Usługodawca świadczy swoje Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin jest wiążący dla Użytkownika bez konieczności zawierania odrębnej umowy.

§2. Rodzaje i zakres Usług

 1. Usługodawca świadczy następujące Usługi:
  1. umożliwia publikowanie informacji i opinii o Organizatorach skatalogowanych według województw, miast i kategorii;
  2. udostępnia wyszukiwarkę Organizatorów, Wydarzeń, Zajęć, Obiektów, Rezerwacji ON-LINE;
  3. powiadamia o nowych informacjach i opiniach;
  4. umożliwia Organizatorom podawanie i korygowanie informacji o swojej działalności oraz odnoszenie się do opinii Użytkowników;
  5. umożliwia Sportowcom dokonywanie rezerwacji ON-LINE tych obiektów, które zostały opublikowane przez Organizatora i udostępnione dla rezerwacji ON-LINE;
 2. Dostęp do większości usług Serwisu jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za rejestrację, rezerwacje ON-LINE, wystawianie opinii, komentowanie opinii, dodawanie nowych publicznych;
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Serwisu i jednocześnie zobowiązuje się poinformować o zmianach odpowiednio wcześniej;
 4. Usługą płatną opartą o okresowe abonamenty jest zarządzanie własnym Profilem Prywatnym przez Użytkownika w roli Organizatora. Kompletne zarządzanie profilem jest możliwe po wykupieniu abonamentu i w czasie trwania abonamentu. Po okresie ważności abonamentu dostęp do poszczególnych funkcji administracyjnych profilu zostaje ograniczona. Zakres funkcji zależy od wykupionego pakietu abonamentowego;

§3. Warunki świadczenia usług

 1. Warunkami technicznymi korzystania z Usług są:
  1. dostęp do sieci Internet;
  2. posiadanie konta e-mail;
  3. przeglądarka internetowa, jedna z następujących: Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowana do najnowszej wersji;
 2. Każdy może zapoznawać się z informacjami i opiniami o Organizatorach, korzystać z wyszukiwarki, zgłaszać wnioski o korekty danych Publicznych Profili;
 3. Użytkownik zalogowany ma ponadto dostęp do właściwego dla swojej roli panelu:
  1. Sportowiec ma dostęp do panelu sportowca
  2. Organizator ma dostęp do panelu organizatora
 4. Logowanie jest dostępne po zarejestrowaniu Użytkownika. Następuje poprzez podanie loginu oraz hasła Użytkownika, ustalanego podczas rejestracji;
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego;
 6. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych;
 7. Usługodawca nie odpowiada wobec Organizatora za brak pojawienia się Sportowca na zarezerwowanym terminie, ani wobec Sportowca za brak możliwości zrealizowania rezerwacji z żadnych przyczyn. W przypadku zaistnienia sytuacji braku możliwości zrezlizowania rezerwacji zainteresowane strony zobowiązane są odwołać rezerwację na swoim profilu i poinformować drugą stronę telefonicznie lub przez email;

§4. Dodawanie opinii i informacji o Organizatorach

 1. Opinie opatrywane są podpisem (nickiem). Dla użytkowników zalogowanych nick jest równoznaczny z loginem podanym podczas rejestracji;
 2. Opinie i informacje o Organizatorach mogą dotyczyć wyłącznie działalności zawodowej Organizatora.
 3. Opinie i informacje o Organizatorach  mogą opierać się jedynie na osobistych doświadczeniach Użytkownika. Nie mogą opierać się na relacjach osób trzecich.
 4. Niedozwolone jest zamieszczanie treści reklamowych.
 5. Informacje, opinie i komentarze nie mogą naruszać prawa ani zasad współżycia społecznego. W szczególności niedozwolone jest używanie wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie przezwisk, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, wzywanie do stosowania przemocy lub do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp.
 6. Użytkownik zaświadcza, że wystawiona przez niego informacja lub opinia jest prawdziwa.
 7. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania opinii i informacji a opublikowane usunąć, jeżeli są sprzeczne z niniejszym regulaminem lub przepisami prawnymi.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji, opinii i komentarzy przekazywanych przez Sportowców i Organizatorów.

§5. Profile Organizatorów

 1. Utworzenie Profilu nowego Organizatora wymaga podania co najmniej podstawowych informacji o nim;
 2. Każdy Organizator powinien posiadać tylko jeden Profil. Niedozwolone jest utworzenie Profilu wspólnego dla kilku Organizatorów. Profile powtarzalne będą usuwane;
 3. Każdy Organizator może utworzyć lub przejąć swój Profil jeśli taki istnieje w formie Profilu Publicznego. W tym celu musi dokonać rejestracji;
 4. Organizator może zamieszczać jedynie zdjęcia związane z własną działalnościa. Jednocześnie wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego własnego wizerunku, zamieszczonego przez niego na Serwisie. Zabrania się zamieszczania zdjęć innych osób, a także wszelkiego rodzaju tworów graficznych. Zabronione jest również zamieszczanie zdjęć o zabarwieniu pornograficznym lub nielicujących z profesjonalnym charakterem Serwisu;
 5. Zdjęcie nie spełniające powyższego kryterium może zostać usunięte przez Usługodawcę bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Organizatora o tym fakcie;
 6. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania informacji a opublikowane usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość;
 7. Organizator ma dostęp do funkcjonalności zgodnie z zakresem wynikającym z wykupionego abonamentu;

§6. Profile Sportowców

 1. Zarejestrowanie Użytkownika w roli Sportowca wymaga podania unikalnego loginu, adresu email i hasła;
 2. Każdy Sportowiec powinien posiadać tylko jedno Konto;
 3. Sportowiec ma dostęp do funkcji składania rezerwacji ON-LINE na obiektach udostępnionych przez Organizatora;
 4. Po zrealizowaniu rezerwacji Sportowiec ma prawo do wystawienia oceny Organizatorowi; Oceny te będą widoczne u innych Organizatorów u których Sportowiec złoży rezerwacje ON-LINE;

§7. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług

 1. Zawarcie umowy następuje poprzez rejestrację w Serwisie i aktywację Konta;
 2. Rejestrując Konto Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania;
 3. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Usługodawcy o cofnięciu zgody;
 4. W celu rejestracji Sportowiec lub Organizator wypełnia formularz zamieszczony na stronie http://www.frespo.pl/konto/rejestruj;
 5. Usługodawca zapewnia Użytkownikom i Organizatorom dostęp do własnych danych oraz umożliwia ich poprawianie i uzupełnianie. Usługodawca nie udostępnia danych osobom trzecim bez zgody Użytkownika lub Organizatora, chyba że zażąda tego uprawniony organ;
 6. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Usługodawca może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane;
 7. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika i Organizatora zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w Serwisie. Usługodawca przetwarza dane użytkownika zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności, przedstawioną w Załączniku Nr 1 oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 8. Poprzez rejestrację w Serwisie i aktywację Konta Użytkownik:
  1. zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu;
  2. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz w przypadku Organizatora na ich prezentację w Profilu;
  3. potwierdza autentyczność danych podanych w formularzu rejestracyjnym;
  4. wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe komunikatów systemowych, przerwach technicznych w działaniu Serwisu, zmianach w Regulaminie, nowych funkcjonalnościach, oraz informacji handlowych;
 9. Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego Konta;
 10. Zabrania się udostępniania swojego Konta innym podmiotom;
 11. Zabrania się korzystania z Kont należących do innych podmiotów;
 12. Na podany adres poczty elektronicznej Użytkownik otrzymuje wiadomość, w treści której znajduje się link. Uruchomienie linka powoduje aktywację konta i umożliwia logowanie;
 13. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony;
 14. Użytkownik może rozwiązać umowę poprzez deakwywację swojego konta. W przypadku Organizatora deaktywacja konta nie powoduje kasowania profilu;
 15. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny i w trybie natychmiastowym;
 16. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy poprzez skasowanie konta, jeżeli działanie Użytkownika jest niezgodne z prawem, regulaminem lub godzi w wizerunek Serwisu;
 17. Usługodawca zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Usługodawcy;

§8. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika;
 2. Użytkownik, Sportowiec, Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych;
 3. Usługodawca wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Sportowca lub Organizatora. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Serwisu produkty i usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności;
 4. Usługodawca nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów bezpłatnych oraz za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych. Nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań;
 5. Odpowiedzialność Usługodawcy za należytą jakość towarów i usług odpłatnych określają przepisy szczególne, stanowiące podstawę świadczeń odpłatnych;
 6. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości albo w części;
 7. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika lub Profesjonalistę i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika lub Profesjonalisty za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych;
 8. Usługodawca nie odpowiada za aktualność profili umieszczonych w Serwisie;

§9. Tryb zgłaszania zastrzeżeń i postępowania reklamacyjnego

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem;
 2. Pozostałe zastrzeżenia, a także uwagi, sugestie i błędy zgłasza się za pomocą przycisku formularza kontaktowego dostępnego z poziomu górnego menu funkcyjnego;
 3. Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane niezwłocznie na adres poczty elektronicznej podanej na formularzu kontaktowym;
 4. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Usługodawca powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin;
 5. Usługodawca zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa;
 6. Prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej przysługuje po wyczerpaniu trybu postępowania reklamacyjnego;

§10. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu i poinformowania o takiej zmianie na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej;
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 1;
 3. Prawem właściwym regulującym stosunki pomiędzy stronami jest prawo polskie;
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu cywilnego;
 5. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy;
 6. Niniejszy Regulamin uchyla dotychczasowy regulamin i wchodzi w życie z dniem opublikowania w Serwisie;

§11. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), do przetwarzania danych osobowych Użytkowników niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz w celu prawidłowej realizacji Usług.
 2. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe Użytkowników:
  • nazwisko i imiona ,
  • numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  • adres zameldowania na pobyt stały,
  • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,
  • adres poczty elektronicznej.
 3. W celu realizacji umowy lub dokonania innej czynności prawnej z Użytkownikiem, Usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
 4. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Usługi (dane eksploatacyjne):
  • oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
  • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług,
  • informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usług.
 5. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 6. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), udostępnianych przez Użytkowników w celu świadczenia usług będących przedmiotem niniejszego Regulaminu. Usługodawca, jako administrator tych danych dba o ich bezpieczeństwo w szczególności chroni przed dostępem osób nieupoważnionych.
 7. Udostępnienie przez Użytkownika swoich danych w celu świadczenia Usługi jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.
 8. Użytkownik jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101, Poz. 926 z 2002 r.), które przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w ramach usługi udostępnianej przez Usługodawcę.
 9. Użytkownik powierza do przetwarzania dane osobowe, które Usługodawca ma prawo przetwarzać w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia Usługi, określonym w § 1 pkt 3 niniejszego regulaminu.
 10. Użytkownik, jako administrator danych dba o bezpieczeństwo przetwarzanych w ramach Usługi danych osobowych swoich klientów. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
© 2016 Frespo. Wszelkie prawa zastrzeżone.