Trwa nawiązywanie połączenia...

Trwa nawiązywanie połączenia...

Trwa nawiązywanie połączenia...

Regulamin

I. Zasady ogólne:

 1. Definicje:
 2. Usługodawca - BIT Consulting Karol Polanowski. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Telewizyjnej 30, NIP 5551952590, REGON 221141844. Zwany również Administratorem danych osobowych.
 3. Aplikacja - system teleinformatyczny Frespo prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: http://www.frespo.pl, w skład którego wchodzi serwer internetowy. Aplikacja przeznaczona jest dla klientów i służy do zarządzania swoim kontem w serwisie, korzystania z usług dodatkowych w serwisie związanych z obsługą internetowych zapisów i rozgrywek sportowych.
 4. Klub - rola w aplikacji pozwalająca po zarejestrowaniu na zarządzanie profilem klubu, udostępnianie formularzy zgłoszeń i płatności za nie oraz zarzadzanie rozgrywkami sportowymi.
 5. Klient - rola w aplikacji pozwalająca po zarejestrowaniu na dokonywanie zgłoszeń na wydarzenia, treningi oraz ich opłacanie.
 6. Profil - zbiór informacji na temat Klubu dostępny w Aplikacji w postaci podstrony.
 7. Konto - wpis w bazie danych Aplikacji, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem, z którego wynika możliwość dostępu do określonych usług po podaniu loginu i hasła.
 8. Użytkownik - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która przez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez Usługodawcę.
 9. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług klubu
 10. Korzystanie z usług możliwe jest wyłącznie po zapoznaniu się z Regulaminem i zobowiązaniu do stosowania jego postanowień.
 11. Z oferty mogą korzystać osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych.
 12. Wszystkim osobom uczestniczącym w zajęciach i rozgrywkach DZIĘKUJEMY ZA:
 13. nie powodowanie sytuacji, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu innych osób;
 14. nie palenie tytoniu;
 15. nie wnoszenie napojów alkoholowych;
 16. nie wchodzenie do pomieszczeń dla personelu;
 17. nie naklejanie i nie pozostawianie reklam;
 18. Karnet lub jednorazowa opłata upoważnia do uczestniczenia w zajęciach.
 19. Za zniszczenia majątku organizatora, spowodowane działaniem lub zaniechaniem klienta, ponoszona jest przez niego pełna odpowiedzialność finansowa.
 20. Sprzęt i urządzenia klubu należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazaniami instruktora lub innego pracownika klubu. Klub nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu osób korzystających z urządzeń i zajęć w klubie.
 21. Klub nie ponosi odpowiedzialności za będące własnością klienta przedmioty pozostawione bez nadzoru, w tym za ich zagubienie lub uszkodzenie.
 22. Klub zastrzega sobie prawo do zawieszenia zajęć oraz usług w terminach wynikających z przyczyn technicznych lub innych istotnych okoliczności, o czym odrębnie poinformuje klientów.
 23. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
 24. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu klubu lub przepisów porządkowych, personel ma prawo do wyproszenia klienta z klubu, bez zwrotu pieniędzy za zakupione usługi klubu.
 25. W sprawach nieokreślonych decyzje podejmuje manager klubu.
 26. Klient ma prawo pisemnego odwołania się od decyzji do właścicieli klubu, w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia.

II. Regulamin zgłoszeń i uczestnictwa w wydarzeniach klubu:

 1. Zajęcia odbywają się we wskazanych w profilu miejscach i czasie.
 2. Uczestnictwo wymaga opłat jednorazowych lub w postaci karnetu na określoną liczbę wejść.
 3. Opłaty jednorazowe oraz zakup karnetu dokonywany jest za pośrednictwem Aplikacji.
 4. Opłacony karnet nie podlega zwrotowi lub zamianie.
 5. Karnet pozwala jest ważny określony czas i pozwala na określoną wcześniej liczbę wejść.
 6. Dozwolone jest rozliczenie opłaty w inny sposób, jednak wymaga to ustalenia z Klubem.
 7. Zasady dokonywania zgłoszeń na wydarzenia
 8. rezerwacji dokonać można on-line, telefonicznie lub bezpośrednio w recepcji klubu
 9. do dokonania zgłoszeń on-line niezbędne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na właściwej podstronie profilu
 10. anulowanie zgłoszenia on-line jest możliwe wyłącznie w przypadku dokonania zgłoszenia przy użyciu wcześniej założonego konta klienta.
 11. anulowanie zgłoszenia możliwe jest wyłącznie przed rozpoczęciem wydarzenia.
 12. Zakładając konto klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Usługodawcę swoich danych, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych. Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia.
 13. Uczestnictwo w wydarzeniach możliwe jest po uprzednim zapoznaniu się z zasadami przedstawionymi przez instruktora lub innego pracownika klubu.
 14. Przed uczestnictwem w wydarzeniu zalecane jest wykonanie rozgrzewki.
 15. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku uczestnictwa w wydarzeniach, jak również nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

III. Tryb postępowania reklamacyjnego:

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo składania reklamacji w sprawach dotyczących organizowanych wydarzeń.
 2. Reklamacje mogą być składane w jednej z poniższych form:
 3. pisemnej składając osobiście, w siedzibie Klubu;
 4. pisemnej przesyłając przesyłkę pocztową na adres siedziby Klubu;
 5. elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres wskazany w podstronie profilu dotyczącej danego wydarzenia;
 6. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:
 7. oznaczenie Klienta (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu);
 8. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji;
 9. żądanie Klienta w zakresie sposobu rozpatrzenia reklamacji;
 10. określenie sposobu, w jaki Klient chce uzyskać odpowiedź na złożoną reklamację;
 11. Zgłoszenia, które uniemożliwiają zidentyfikowanie Klienta nie podlegają rozpatrzeniu.
 12. Jeżeli w reklamacji zostały podane dane, które nie pozwalają jednoznacznie zidentyfikować Klienta, to Klubowi przysługuje prawo skontaktowania się z Klientem w celu ustalenia czy zgłasza on reklamację oraz jakie są jego zastrzeżenia i żądania.
 13. Klub dochowa wszelkich starań, aby udzielić odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne bezzwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia wpływu zgłoszenia obejmującego wszystkie informacje niezbędne do jego rozpatrzenia.
 14. O rezultacie rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego Klub udziela Klientowi odpowiedzi w formie:
 15. pisemnej – przesyłką pocztową wysłaną na adres Klubu wskazany w zgłoszeniu (domyślnie);
 16. elektronicznej – e-mailem na adres Klubu wskazany w podstronie profilu dotyczącej danego wydarzenia;
 17. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowego realizowania zobowiązań wobec Klubu.