Trwa nawiązywanie połączenia...

Trwa nawiązywanie połączenia...

Trwa nawiązywanie połączenia...

Siatkówka

Damski turniej plażowy No Stress

Gdańsk Grunwaldzka 244

sobota, 12 czerwca 2021 10:00

242

I. Cel

 1. Upowszechnianie aktywnych form wypoczynku, podnoszenie sprawności fizycznej, popularyzacja gry w piłkę siatkową plażową.

II. Nagrody

 1. Najlepsze 3 drużyny turnieju otrzymają drobne upominki.

III. Organizator

 1. No Stress TSS Gdańsk

IV. Termin i miejsce

 1. Rozgrywki będą odbywać się na boiskach do siatkówki plażowej wskazanych przez organizatora
 2. Ze względu na warunki pogodowe turniej może być przeniesiony na inny termin.

V. Warunki uczestnictwa w turnieju

 1. Zgłoszenia drużyny należy dokonać za pośrednictwem strony internetowej https://frespo.pl/club/tss
 2. Termin nadsyłania zgłoszeń do turnieju jest określony na stronie obsługującej zgłoszenia.
 3. Zgłoszenia drużyny do turnieju dokonuje kapitan drużyny.
 4. Do turnieju może przystąpić 12 drużyn damskich.
 5. O przyznaniu miejsca do udziału w rozgrywkach decyduje kolejność zgłoszeń. Jako zgłoszenie traktuje się przesłanie formularza zgłoszenia zawierającego wszystkie niezbędne informacje.
 6. Udział w turnieju jest bezpłatny.
 7. W turnieju mogą brać udział drużyny złożone wyłącznie z kobiet w wieku powyżej 18 lat
 8. Każda drużyna może zgłosić do udziału w turnieju 3 zawodniczki.
 9. Zgłoszony zespół musi posiadać swoją unikalną nazwę.

VI. Zasady przeprowadzania zawodów

 1. W turnieju rozgrywki będą się odbywać w dwóch fazach. Faza I grupowa w podziale na cztery grupy (A, B, C i D) oraz Faza II finałowa tj. spotkania o konkretne miejsca.
 2. W Fazie I grupowej, drużyny zostaną podzielone na cztery grupy po trzy drużyny. O przydziale do grup zdecyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Spotkania w Fazie I grupowej odbywać się będą systemem każdy z każdym.
 4. Na podstawie wyników z Fazy I grupowej zostaną rozpisane trzy drabinki gier o miejsca:
 5. 1 – 4 – drużyny które zajęły pierwsze miejsca
 6. 5 – 8 – drużyny które zajęły drugie miejsca
 7. 9 – 12 – drużyny które zajęły trzecie miejsca
 8. Do obowiązków drużyn rozgrywających mecze należy przybycie na boisko na 30 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia turnieju.
 9. Na każde wezwanie organizatora oraz na wniosek jednej z drużyn każdy z wpisanych zawodników powinien okazać dokument tożsamości uprawniający go do uczestnictwa w meczu.
 10. Mecze będą rozgrywane zgodnie z obecnie obowiązującymi oficjalnymi przepisami gry w siatkówkę plażową zatwierdzonymi przez Polski Związek Piłki Siatkowej o ile regulamin turnieju nie stanowi inaczej.
 11. Preferowanymi piłkami do rozgrywania meczów są Mikasa VLS-300. Piłki meczowe zapewnia Organizator.
 12. Organizator nie zapewnia piłek do rozgrzewki przed meczem.
 13. Po zakończonym spotkaniu, drużyny muszą opuścić boisko nie później niż po 10 minutach
 14. Ze względu na możliwy mieszany charakter drużyn, w trakcie meczu górna krawędź siatki będzie umieszczona na wysokości 224 cm od podłoża.
 15. Organizator odpowiada za zapewnienie obsady sędziowskiej
 16. Mecze rozgrywane będą do 2 wygranych setów (set do 21 pkt., tie-break do 15 pkt. z zachowaniem obowiązku uzyskania dwóch punktów przewagi w celu wygrania seta). O ile w innym miejscu regulaminu nie zapisano inaczej.
 17. Zespół wygrywający spotkanie otrzymuje za zwycięstwo:
 18. 3 punkty meczowe (duże punkty), w przypadku wygranej 2:0
 19. 2 punkty meczowe (duże punkty), w przypadku wygranej 2:1
 20. Zespół przegrywający spotkanie otrzymuje za przegraną:
 21. 1 punkt meczowy (duży punkt), w przypadku przegranej 1:2
 22. 0 punktów meczowych (dużych punktów), w przypadku przegranej 0:2
 23. Kolejność zespołów w grupach ustalana jest według liczby zdobytych punktów meczowych.
 24. W przypadku równej liczby dużych punktów o wyższym miejscu w tabeli decyduje:
 25. Lepszy (wyższy) stosunek setów zdobytych do setów straconych.
 26. Lepszy (wyższy) stosunek małych punktów zdobytych do małych punktów straconych.
 27. Jeżeli mimo zastosowania reguł określonych powyżej nadal nie można ustalić kolejności, o wyższej pozycji w tabeli decydują wyniki meczu pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
 28. Zawody zostaną zweryfikowane, jako walkower, jeżeli zespół:
 29. Odmówi gry pomimo wezwania sędziego.
 30. Nie stawi się na boisku w wyznaczonym terminie bez uzasadnionego usprawiedliwienia, przy czym za niestawiennictwo w wyznaczonym terminie uważa się również spóźnienie przekraczające 10 minut.
 31. Zespół który nie rozpocznie spotkania w terminie przegrywa pierwszego seta 0:21 . Po 10 minutach jeżeli nadal jest niegotowy do gry przegrywa spotkanie walkowerem.
 32. Rozegrał spotkanie mając w swym składzie zawodnika nieuprawnionego do gry.
 33. Ponadto zespół przegrywa walkowerem, jeżeli w ocenie sędziego lub Organizatora, zachowuje się przed lub w trakcie rozgrywania spotkania agresywnie lub wulgarnie (obrażanie przeciwnika, sędziego, kibiców, niebezpieczne zachowanie w stosunku do innych zawodników, sędziego oraz osób trzecich) dotyczy to wszystkich zawodników oraz osób towarzyszących obu drużynom.
 34. Mecze przegrywane walkowerem weryfikowane są z wynikiem 0:2 i 0:21 w każdym secie.
 35. W trakcie spotkania na boisku może znajdować się wyłącznie dwóch zawodników.
 36. Zmiany zawodników podczas meczu:
 37. W trakcie seta i meczu nie ma ograniczenia co do liczby przeprowadzanych zmian w zespole.
 38. Zawodnik może powrócić na boisko tylko za zawodnika, który go zmienił. Z wyłączeniem zmiany spowodowanej kontuzją.
 39. Zawodnik, który powrócił na boisko po zmianie, może być ponownie zmieniony w danym secie, ale tylko przez tego samego zawodnika z ławki co za pierwszym razem.
 40. Chęć dokonania zmiany musi być zgłoszona sędziemu.
 41. Weryfikację zawodów przeprowadza Organizator na podstawie otrzymanych protokołów. O ile nie zostanie udowodnione, co innego, przyjmuje się, iż zawody odbyły się prawidłowo.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Organizator rozgrywek nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej w zakresie poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu zawodników startujących w turnieju. Każdy uczestnik rozgrywek bierze w nich udział na własną odpowiedzialność. Organizator nie ubezpiecza zawodników oraz samych rozgrywek.
 2. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione.
 3. Organizator nie zapewnia obecności ratownika medycznego na terenie przeprowadzania rozgrywek
 4. Na terenie gdzie rozgrywane są zawody obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów także elektronicznych oraz zażywania innych używek. Obowiązuje całkowity zakaz używania wulgarnego słownictwa. Nieprzestrzeganie tego punktu regulaminu może skutkować wykluczeniem danego zawodnika z udziału w turnieju.
 5. Wszystkie kwestie nieujęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie i zobowiązuje się do niezwłocznych ich publikacji.