Trwa nawiązywanie połączenia...

Trwa nawiązywanie połączenia...

Trwa nawiązywanie połączenia...

Siatkówka

PALPS - Liga Męska 2021/2022

Gdańsk Azaliowa 18

wtorek, 28 września 2021 18:30 do
sobota, 30 kwietnia 2022 18:30

3108

REGULAMIN ROZGRYWEK

POMORSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI SIATKOWEJ

SEZON 2021/2022

aktualizacja: 26.08.2020


I. Cel

1.   Upowszechnianie aktywnych form wypoczynku, podnoszenie sprawności fizycznej, popularyzacja gry w piłkę siatkową wśród mieszkańców województwa pomorskiego.

2.   Wyłonienie mistrza Ligi Męskiej Pomorskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej zwanej dalej PALPS.


II. Nagrody

1.   Najlepsze 3 drużyny w rozgrywek PALPS w kategorii męskiej i kobiecej otrzymają puchary oraz medale.


III. Organizator

1.   Trójmiejskie Stowarzyszenie Sportowe


IV. Termin i miejsce

1.   Rozgrywki PALPS będą odbywać się na halach sportowych wskazanych przez organizatora

2.   Dokładne terminy poszczególnych spotkań każdej z kategorii rozgrywek ujęte zostaną odrębnym terminarzem gier, ustalonym i opublikowanym po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.

3.   Organizator zastrzega sobie możliwość rozstawienia drużyn w poszczególnych klasach na podstawie klasyfikacji końcowej z poprzedniego sezonu PALPS.


V. Warunki uczestnictwa w PALPS:

1.   W PALPS biorą udział zgłoszone zespoły zgodnie z poniższymi punktami.

2.   Zgłoszenia drużyny należy dokonać w systemie Frespo.pl, pod linkiem udostępnionym przez organizatora na stronie internetowej inicjatywy ora profilu Facebooka, w terminie każdorazowo określonym przez organizatorów.

3.   Zgłoszenia drużyny do rozgrywek PALPS dokonuje w imieniu drużyny jej kapitan.

4.   Do PALPS w sezonie 2020/2021 może przystąpić maksymalnie 10 drużyny męskich i 10 drużyn kobiecych.

5.   O przyznaniu miejsca do udziału w rozgrywkach decyduje kolejność zgłoszeń. Jako zgłoszenie traktuje się wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Frespo.pl oraz zatwierdzenia go przez organizatora.

6.   Do udziału w Lidze Męskiej PALPS pierwszeństwo mają drużyny które brały udział w rozgrywkach PALPS w sezonie 2020/2021.

7.   Udział w rozgrywkach PALPS jest odpłatny. Opłatę w wysokości 3600 zł od drużyny należy uiścić przelewem bankowym na nr rachunku wskazany przez organizatora. W przypadku innej niż zakładanej ilości drużyn, opłata za udział w rozgrywkach może zostać zmieniona.

8.   Organizator może wystawić fakturę VAT za udział w rozgrywkach na wyraźną prośbę przedstawiciela drużyny.

9.   Przystępując do rozgrywek przedstawiciel drużyny jest zobowiązany do podpisania umowy uczestnictwa w rozgrywkach.

10. W PALPS mogą brać udział zawodnicy amatorzy. Jednocześnie wyklucza się udział w PALPS zawodników, którzy posiadają licencję Polskiego Związku Piłki Siatkowej wystawionych przez kluby II ligowe w górę.

11. Każda drużyna może zgłosić do udziału w PALPS maksymalnie 20 zawodników (w meczu można wpisać do protokołu maksymalnie 14 zawodników).

12. Zawodnik może w danej chwili być wpisany tylko na jedną listę zgłoszeniową.

13. W trakcie trwania rozgrywek każda drużyna może dokonać korekty zgłoszonego składu drużyny. Zgłoszeń takich można dokonać wyłącznie w trakcie sezonu zasadniczego, do chwili rozpoczęcia rundy rewanżowej. Korekty dokonuje się poprzez wypełnienie nowego formularza zgłoszeniowego.

14. Chęć zmiany składu powinna zostać zgłoszona organizatorowi, a następnie zmiana wprowadzona na stronie Frespo.pl. Zgłoszenie powinien być przesłany w formie elektronicznej organizatorowi nie później niż na trzy dni przed najbliższą kolejką w której nowi zawodnicy będą mieli wystąpić na boisku. Brak spełnienia powyższych zapisów skutkuje niedopuszczeniem do rozgrywek nowo zgłoszonych zawodników.

15. Składy drużyn biorących udział w rozgrywkach Ligi Męskiej muszą być wyłącznie męskie. Składy w Lidze Kobiecej muszą byś wyłącznie kobiece.

16. Zgłoszony zespół musi posiadać swoją unikalną nazwę oraz logo (znak graficzny).

17. Kolor i wzór koszulek musi być jednakowy dla całego zespołu (z wyjątkiem Libero, dla którego dominujący kolor kontrastuje z kolorami stroju innych członków zespołu), a koszulki muszą być wyraźnie ponumerowane zarówno z przodu jak i z tyłu.


VI. Zasady przeprowadzania zawodów

1.   Rozgrywki będą przeprowadzane w dwóch fazach. Faza zasadnicza oraz faza play-off.

2.   Przed fazą pierwszą drużyny zostaną ustawione w kolejności zgłoszeń. Organizator zastrzega możliwość rozstawienia drużyn na podstawie klasyfikacji końcowej ostatniego sezonu PALPS lub na w drodze losowania.

3.   Spotkania w fazie I będą odbywać się systemem każdy z każdym – mecz i rewanż.

4.   Na podstawie wyników fazy I zostaną utworzone pary play-off, które zagrają spotkania:

 1. miejsca 1-4 – spotkania półfinałowe i finałowe rozgrywane w dwumeczu. W przypadku remisu punktów meczowych, zostanie rozegrany dodatkowy set mający wyłonić zwycięzcę.
 2.  miejsca 5-10 – jedno spotkanie o końcową klasyfikację sezonu pomiędzy drużynami bezpośrednio sąsiadującymi.

5.   Mecze rozgrywane będą zgodnie z terminarzem rozgrywek ustalonym po zamknięciu zgłoszeń drużyn na halach sportowych wskazanych przez organizatora.

6.   Do obowiązków drużyn rozgrywających mecze należy przybycie na salę, na 30 minut przed wyznaczoną godziną spotkania.

7.   Co najmniej 15 minut przed rozpoczęciem spotkania kapitanowie drużyn zobowiązani są do wpisania w protokół uprawnionych zawodników biorących udział w meczu. Po rozpoczęciu spotkania, nie można dopisywać zawodników do protokołu meczowego. Zawodnik wpisany do protokołu nie musi być obecny na sali w chwili sporządzania protokołu.

8.   Na każde wezwanie organizatora oraz na wniosek jednej z drużyn każdy z wpisanych zawodników powinien okazać dokument tożsamości uprawniający go do uczestnictwa w meczu.

9.   Kapitanowie drużyn rozgrywających mecz zobowiązani są do podpisania protokołu po zakończeniu spotkania.

10. Mecze będą rozgrywane zgodnie z obecnie obowiązującymi Przepisami gry w piłkę siatkową zatwierdzonymi przez Polski Związek Piłki Siatkowej o ile Regulamin PALPS nie stanowi inaczej.

11. Oficjalnymi piłkami do rozgrywania meczów są piłki Molten V5M5000

12. Organizator zapewnia piłki meczowe. Organizator nie zapewnia piłek do rozgrzewki przed meczem.

13. Po zakończonym spotkaniu, drużyny muszą opuścić boisko nie później niż po 10 min.

14. Organizator odpowiada za zapewnienie obsady sędziowskiej

15. Mecze rozgrywane będą do 3 wygranych setów (set do 25 pkt., tie-break do 15 pkt. z zachowaniem obowiązku uzyskania dwóch punktów przewagi w celu wygrania seta). O ile w innym miejscu regulaminu nie zapisano inaczej.

16. Zespół wygrywający spotkanie otrzymuje za zwycięstwo:

 1.  3 punkty meczowe (duże punkty), w przypadku wygranej 3: 0 lub 3:1
 2.  2 punkty meczowe (duże punkty), w przypadku wygranej 3:2

17. Zespół przegrywający spotkanie otrzymuje za przegraną:

 1.  punkt meczowy (duży punkt), w przypadku przegranej 2:3
 2.  0 punktów meczowych (dużych punktów), w przypadku przegranej 0:3, 1:3

18. Kolejność zespołów po każdej kolejce rozgrywek (tabela) ustalana jest według liczby zdobytych punktów meczowych.

19. W przypadku równej liczby dużych punktów o wyższym miejscu w tabeli decyduje:

 1.  Lepszy (wyższy) stosunek wygranych spotkańd do spotkań przegranych
 2.  Lepszy (wyższy) stosunek setów zdobytych do setów straconych.
 3.  Lepszy (wyższy) stosunek małych punktów zdobytych do małych punktów straconych,
 4.  Jeżeli mimo zastosowania reguł określonych powyżej nadal nie można ustalić kolejności, o wyższej pozycji w tabeli decydują wyniki meczu pomiędzy zainteresowanymi drużynami.

20. Zawody zostaną zweryfikowane, jako walkower, jeżeli zespół:

 1.  Odmówi gry pomimo wezwania sędziego.
 2.  Nie stawi się na boisku w wyznaczonym terminie (termin oznacza godzinę rozpoczęcia spotkania zgodnie z godziną zapisaną w terminarzu spotkań PALPS) bez uzasadnionego usprawiedliwienia, przy czym za niestawiennictwo w wyznaczonym terminie uważa się również spóźnienie przekraczające 10 minut.
 3.  Zespół który nie rozpocznie spotkania w terminie przegrywa pierwszego seta 25:0 . Po 10 minutach jeżeli nadal jest niegotowy do gry przegrywa spotkanie walkowerem.
 4.  Przed rozpoczęciem spotkania liczy mniej niż 5 zawodników uprawnionych do gry (zdekompletowanie zespołu)
 5.  Rozegrał spotkanie mając w swym składzie zawodnika nieuprawnionego do gry.

21. Ponadto zespół przegrywa walkowerem, jeżeli: (mecze przegrywane walkowerem weryfikowane są z wynikiem 0:3 i 0:25 w każdym secie.)

 1. W ocenie sędziego głównego zawodów lub Organizatora, zachowuje się przed lub w trakcie rozgrywania spotkania agresywnie lub wulgarnie (obrażanie przeciwnika, sędziego, kibiców, niebezpieczne zachowanie w stosunku do innych zawodników, sędziego oraz osób trzecich) dotyczy to wszystkich zawodników oraz osób towarzyszących obu drużynom.

22. Organizator dopuszcza udział w meczu drużyny z niepełnym składem, z zastrzeżeniem, że drużyna nie może liczyć mniej niż 5 zawodników. Chęć gry w niepełnym składzie musi zostać wpisana do protokołu z meczu.

23. Zmiany zawodników podczas meczu:

 1. Chęć dokonania zmiany musi być zgłoszona sędziemu.
 2. Dopuszcza się grę zawodnika Libero. Zastąpienia zawodnika Libero odbywają się zgodnie z Przepisami Gry w Piłkę Siatkową.

24. Weryfikację zawodów przeprowadza Organizator na podstawie otrzymanych protokołów. O ile nie zostanie udowodnione, co innego, przyjmuje się, iż zawody odbyły się prawidłowo.


VIII. Postanowienia końcowe

1.   Organizator rozgrywek nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej w zakresie poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu zawodników startujących w PALPS. Każdy uczestnik rozgrywek bierze w nich udział na własną odpowiedzialność. Organizator nie ubezpiecza zawodników oraz samych rozgrywek.

2.   Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione.

3.   Organizator nie zapewnia obecności ratownika medycznego na terenie przeprowadzania rozgrywek.

4.   Na terenie gdzie rozgrywane są zawody obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz używania wulgarnego słownictwa. Nieprzestrzeganie tego punku regulaminu powoduje wykluczenie danego zawodnika z udziału w PALPS.

5.   Wszystkie kwestie nieujęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.

6.   Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie i zobowiązuje się do niezwłocznych ich publikacji.

7.   Wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania PALPS (wyniki, harmonogramy) zostaną udostępnione na stronie: www.tss.org.pl/palps