Trwa nawiązywanie połączenia...

Trwa nawiązywanie połączenia...

Trwa nawiązywanie połączenia...

Siatkówka

AS
Adaś Super Hero! - Siatkarski Turniej Charytatywny

Gdańsk

sobota, 26 lutego 2022 09:00

246

REGULAMIN TURNIEJU SIATKÓWKI „ADAŚ – SUPER HERO!”

 

I. Cel

1.      Zbiórka środków na rzecz Adasia Truszkowskiego – z przeznaczeniem na przeprowadzenie protonoterapii, kształtowanie postaw odpowiedzialności społecznej, upowszechnianie aktywnych form wypoczynku oraz popularyzacja gry w piłkę siatkową.


II. Nagrody

1.        Najlepsze 3 drużyny Turnieju otrzymają Puchar oraz drobne nagrody rzeczowe.


III. Organizator

1.        Trójmiejskie Stowarzyszenie Sportowe


IV. Termin i miejsce

1.      Rozgrywki będą odbywać się na hali Pozytywnej Szkoły Podstawowej w Gdańsku, przy ulicy Azaliowej 18.

2.      Turniej w całości zostanie rozegrany jednego dnia, tj. 26.02.2022r.

3.      Dokładne godziny poszczególnych spotkań ujęte zostaną odrębnym terminarzem gier, ustalonym i opublikowanym po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.


V. Warunki uczestnictwa w Turnieju:

1.      Zgłoszenia drużyny należy dokonać na pośrednictwem portalu Frespo.pl , do dnia 23.02.2022r.

2.      Zgłoszenia drużyny do Turnieju dokonuje w imieniu drużyny jej kapitan.

3.      Do Turnieju może przystąpić maksymalnie 12 drużyn.

4.      O przyznaniu miejsca do udziału w rozgrywkach decyduje kolejność zgłoszeń. Jako zgłoszenie traktuje się dokonanie zgłoszenia oraz przesłanie do Organizatorów na adres siatkowka@tss.org.pl, potwierdzenia dokonania przelewu na zbiórkę prowadzoną na rzecz Adasia Truszkowskiego, na platformie Się Pomaga - https://www.siepomaga.pl/adas-truszkowski. Wpłata powinna być nieanonimowa i zawierać nazwę drużyny lub imię i nazwisko reprezentanta drużyny.

5.      Udział w Turnieju jest odpłatny. Opłatę w wysokości 500 zł od drużyny należy uiścić na konto zbiórki: https://www.siepomaga.pl/adas-truszkowski w terminie maksymalnym: 23.02.2022

6.      W przypadku, gdyby nie doszło do odbycia się Turnieju w powyżej wskazanym terminie, wcześniej dokonane wpłaty nie zostaną zwrócone. Turniej za to zostanie rozegrany w najbliższym możliwym terminie.

7.      Wyklucza się udział w Turnieju zawodników, którzy posiadają licencję Polskiego Związku Piłki Siatkowej (powyżej II ligi PZPS).

8.      Każda drużyna może zgłosić do udziału w Turnieju maksymalnie 12 zawodników.

9.      Uczestnicy poniżej 18. roku życia obowiązkowo muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Turnieju (w przypadku jej braku nie zostaną dopuszczeni do rozgrywek).

10.  Zawodnik może reprezentować wyłącznie jedną drużynę i znajdować się na jednej liście zgłoszeniowej.

11.  W każdej drużynie w każdym momencie meczu muszą występować na boisku minimum dwie kobiety.

12.  Zgłoszony zespół musi posiadać swoją unikalną nazwę.

13.  Zawodników w meczu obowiązuje obuwie sportowe przeznaczone do używania na sali gimnastycznej (nie brudzące).


VI. Zasady przeprowadzania zawodów

1.      Rozgrywki będą przeprowadzane w dwóch fazach. Faza I grupowa w podziale na cztery grupy (A, B, C, D) oraz Faza II finałowa tj. mecze o miejsca.

2.      W Fazie I grupowej drużyny zostaną podzielone na cztery grupy po trzy zespoły. O przydziale zadecyduje losowanie.

3.      Spotkania w Fazie I grupowej będą odbywać się systemem każdy z każdym.

4.      Na podstawie wyników z Fazy I grupowej zostaną rozpisane trzy drabinki gier o miejsca:

A.      1 – 4 – drużyny które zajęły pierwsze miejsca

B.      5 – 8 – drużyny które zajęły drugie miejsca

C.      9 – 12 – drużyny które zajęły trzecie miejsca

5.      Mecze rozgrywane będą zgodnie z terminarzem ustalonym po zamknięciu zgłoszeń drużyn.

6.      Mecze będą rozgrywane zgodnie z obecnie obowiązującymi Przepisami gry w piłkę siatkową zatwierdzonymi przez Polski Związek Piłki Siatkowej o ile Regulamin Turnieju nie stanowi inaczej.

7.      Piłki meczowe zapewnia Organizator.

8.      Organizator nie zapewnia piłek do rozgrzewki przed meczem.

9.      W meczu górna krawędź siatki będzie umieszczona na wysokości 235 cm od podłoża.

10.  Organizator odpowiada za zapewnienie obsady sędziowskiej.

11.  Mecze rozgrywane będą do 2 wygranych setów (set do 21 pkt., tie-break do 15 pkt. z zachowaniem obowiązku uzyskania dwóch punktów przewagi w celu wygrania seta). O ile w innym miejscu regulaminu nie zapisano inaczej.

12.  Zespół wygrywający spotkanie otrzymuje za zwycięstwo:

A.      3 punkty meczowe w przypadku wygranej 2:0

B.      2 punkty meczowe w przypadku wygranej 2:1

13.  Zespół przegrywający spotkanie otrzymuje za przegraną:

A.      1 punkt meczowy w przypadku przegranej 1:2

B.      0 punktów meczowych w przypadku przegranej 0:2

14.  Kolejność zespołów po każdej kolejce rozgrywek (tabela) ustalana jest według liczby zdobytych punktów meczowych.

15.  W przypadku równej liczby dużych punktów o wyższym miejscu w tabeli decyduje:

A.      Lepszy (wyższy) stosunek setów zdobytych do setów straconych.

B.      Lepszy (wyższy) stosunek małych punktów zdobytych do małych punktów straconych,

C.      Jeżeli mimo zastosowania reguł określonych powyżej nadal nie można ustalić kolejności, o wyższej pozycji w tabeli decyduje wynik meczu pomiędzy zainteresowanymi drużynami.

16.  Organizator dopuszcza udział w meczu drużyny z niepełnym składem, z zastrzeżeniem, że drużyna nie może liczyć mniej niż 5 zawodników.

17.  Zmiany zawodników podczas meczu:

A.      W trakcie seta i meczu nie ma ograniczenia co do liczby przeprowadzanych zmian w zespole.

B.      Zawodnik może powrócić na boisko tylko za zawodnika, który go zmienił. Z wyłączeniem zmiany spowodowanej kontuzją.

C.      Zawodnik, który powrócił na boisko po zmianie, może być ponownie zmieniony w danym secie, ale tylko przez tego samego zawodnika z ławki co za pierwszym razem.

D.     Dopuszcza się grę zawodnika Libero. Zastąpienia zawodnika Libero odbywają się zgodnie z Przepisami Gry w Piłkę Siatkową.

E.      Chęć dokonania zmiany musi być zgłoszona sędziemu.

18.  Weryfikację zawodów przeprowadza Organizator na podstawie otrzymanych protokołów. O ile nie zostanie udowodnione, co innego, przyjmuje się, iż zawody odbyły się prawidłowo.


VII. Postanowienia końcowe

1.      Organizator rozgrywek nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej w zakresie poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu zawodników startujących w Turnieju. Każdy uczestnik rozgrywek bierze w nich udział na własną odpowiedzialność. Organizator nie ubezpiecza zawodników oraz samych rozgrywek.

2.      Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione.

3.      Organizator nie zapewnia obecności ratownika medycznego na terenie przeprowadzania zawodów.

4.      Na terenie gdzie rozgrywane są zawody obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz używania wulgarnego słownictwa. Nieprzestrzeganie tego punku regulaminu powoduje wykluczenie danego zawodnika z udziału w Turnieju.

5.      Wszystkie kwestie nieujęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.

6.      Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie i zobowiązuje się do niezwłocznych ich publikacji.

7.      Wszystkie informacje dotyczące przebiegu Turnieju (wyniki, harmonogramy) zostaną udostępnione na stronie www – http://frespo.pl/ a także stronie wydarzenia w serwisie Facebook.