Regulamin

§1. Postanowienia ogólne

 1. Definicje:
  1. Usługodawca – BIT Consulting Karol Polanowski z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Telewizyjnej 30, NIP 5551952590, REGON 221141844 zwany również Administratorem Danych, kontakt hello@Frespo.pl;
  2. Aplikacja – system teleinformatyczny Frespo prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: http://frespo.pl, w skład którego wchodzi serwer internetowy. Aplikacja przeznaczona jest dla klientów i służy do zarządzania swoim kontem w serwisie, korzystania z usług dodatkowych w serwisie związanych z obsługą internetowych zapisów i rozgrywek sportowych.
  3. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która przez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez Usługodawcę.
  4. Klub – Użytkownik wykorzystujący aplikację frespo.pl w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.
  5. Gracz – Użytkownik dokonujący zgłoszeń na wydarzenia oraz rezerwacji obiektów sportowych.
  6. Profil  – zbiór informacji na temat Klubu umieszczony na Serwisie w postaci podstrony.
  7. Konto  – wpis w bazie danych Serwisu, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem, z którego wynika możliwość dostępu do określonych usług po podaniu loginu i hasła.
  8. Wydarzenie – informacja umieszczona na Profilu odnośnie wydarzeń sportowo – rekreacyjnych.
  9. Obiekt – każda placówka, miejsce gdzie Klub organizuje Wydarzenia lub którą wynajmuje sportowcom.
 2. Usługodawca świadczy swoje Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin jest wiążący dla Użytkownika bez konieczności zawierania odrębnej umowy.
 4. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie zaczną obowiązywać wraz z jego publikacją. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i edycji niniejszego dokumentu. Jeżeli będziesz korzystał z naszych usług po jakichkolwiek zmianach, oznacza to, że je zaakceptowałeś. Jeżeli nie zgadzasz się ze zmianami, możesz usunąć swoje konto w serwisie wysyłając wiadomość na kontakt@frespo.com. Twoim obowiązkiem jest upewnić się, że przeczytałeś i rozumiesz niniejszy regulamin.
 5. Aplikacja Frespo do świadczenia swoich usług wykorzystuje usługi firm trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności. Korzystasz z tych usług na własne ryzyko. Dostawcy usług trzecich posiadają swoje własne umowy oraz polityki prywatności.

§2. Rodzaje i zakres Usług

 1. Usługodawca świadczy następujące Usługi:
  1. umożliwia Klubom publikowanie informacji o wydarzeniach, rozgrywkach  oraz obiektach sportowych
  2. umożliwia Sportowcom dokonywanie rezerwacji ON-LINE tych wydarzeń i obiektów, które zostały opublikowane przez Klub i udostępnione dla rezerwacji ON-LINE;
 2. Dostęp do większości usług Serwisu jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za rejestrację, rezerwacje ON-LINE, wystawianie opinii, komentowanie opinii, dodawanie nowych publicznych;
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Serwisu i jednocześnie zobowiązuje się poinformować o zmianach odpowiednio wcześniej;
 4. Usługą płatną opartą o okresowe abonamenty jest zarządzanie własnym Profilem Prywatnym przez Użytkownika w roli Klubu. Kompletne zarządzanie profilem jest możliwe po wykupieniu abonamentu i w czasie trwania abonamentu. Po okresie ważności abonamentu dostęp do poszczególnych funkcji administracyjnych profilu zostaje ograniczona. Zakres funkcji zależy od wykupionego pakietu abonamentowego;

§3. Warunki świadczenia usług

 1. Warunkami technicznymi korzystania z Usług są:
  1. dostęp do sieci Internet;
  2. posiadanie konta e-mail;
  3. przeglądarka internetowa, jedna z następujących: Firefox, Chrome, Safari, Opera, Edge zaktualizowana do najnowszej wersji;
 2. Każdy może zapoznawać się z informacjami o Klubuch oraz ich ofercie, korzystać z wyszukiwarki;
 3. Użytkownik zalogowany ma ponadto dostęp do właściwego dla swojej roli panelu:
  1. Gracz ma dostęp do panelu Gracza
  2. Klub ma dostęp do panelu Klubu
 4. Logowanie jest dostępne po zarejestrowaniu Użytkownika. Następuje poprzez podanie loginu oraz hasła Użytkownika, ustalanego podczas rejestracji;
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego;
 6. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych;
 7. Usługodawca nie odpowiada wobec Klubu za brak pojawienia się Gracza na zarezerwowanym terminie, ani wobec Gracza za brak możliwości zrealizowania rezerwacji z żadnych przyczyn. W przypadku zaistnienia sytuacji braku możliwości zrezlizowania rezerwacji zainteresowane strony zobowiązane są odwołać rezerwację na swoim profilu i poinformować drugą stronę telefonicznie lub przez email;
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do regularnego wprowadzania zmian w działaniu systemu w celu poprawy jakości usług. Zmiany te mogą obejmować, ale nie ograniczają się do, ulepszeń funkcjonalnych, napraw błędów, modyfikacji logiki systemu, zmiany układu stron, jak również zmian w zakresie treści prezentowanych na stronach. Wszystkie te działania mają na celu ulepszenie doświadczenia użytkownika i efektywności zarządzania rozgrywkami.

§4. Profile Klubów

 1. Utworzenie Profilu nowego Klubu wymaga podania co najmniej podstawowych informacji o nim;
 2. Profil widoczny jest w postaci oddzielnej strony internetowej dostępnej w domenie Frespo.pl;
 3. Klub publikuje informacje o organizowanych wydarzeniach, wynajmowanych obiektach i prowadzi zapisy internetowe;
 4. Każdy Klub powinien posiadać tylko jeden Profil. Niedozwolone jest utworzenie Profilu wspólnego dla kilku Klubów. Profile powtarzalne będą usuwane;
 5. Klub może zamieszczać jedynie zdjęcia związane z własną działalnościa. Jednocześnie wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego własnego wizerunku, zamieszczonego przez niego na Serwisie. Zabrania się zamieszczania zdjęć innych osób, a także wszelkiego rodzaju tworów graficznych. Zabronione jest również zamieszczanie zdjęć o zabarwieniu pornograficznym lub nielicujących z profesjonalnym charakterem Serwisu;
 6. Zdjęcie nie spełniające powyższego kryterium może zostać usunięte przez Usługodawcę bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Klubu o tym fakcie;
 7. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania informacji a opublikowane usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość;
 8. Klub ma dostęp do funkcjonalności zgodnie z zakresem wynikającym z wykupionego abonamentu;

§5. Profile Graczy

 1. Zarejestrowanie Użytkownika w roli Gracza wymaga podania unikalnego loginu, adresu email i hasła;
 2. Każdy Gracz powinien posiadać tylko jedno Konto;
 3. Gracz ma dostęp do funkcji składania rezerwacji ON-LINE na wydarzenia i obiekty udostępnione przez Klubu;

§6. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług

 1. Zawarcie umowy następuje poprzez rejestrację w Serwisie i aktywację Konta;
 2. Rejestrując Konto Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania;
 3. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Usługodawcy o cofnięciu zgody;
 4. W celu rejestracji Gracz lub Klub wypełnia formularz zamieszczony na stronie;
 5. Usługodawca zapewnia Użytkownikom i Klubom dostęp do własnych danych oraz umożliwia ich poprawianie i uzupełnianie. Usługodawca nie udostępnia danych osobom trzecim bez zgody Użytkownika lub Klubu, chyba że zażąda tego uprawniony organ;
 6. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Usługodawca może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane;
 7. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika i Klubu zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w Serwisie. Usługodawca przetwarza dane użytkownika zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności, przedstawioną w Załączniku Nr 1 oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 8. Poprzez rejestrację w Serwisie i aktywację Konta Użytkownik:
  1. zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu i Polityki Prywatności
  2. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz w przypadku Klubu na ich prezentację w Profilu;
  3. potwierdza autentyczność danych podanych w formularzu rejestracyjnym;
  4. wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe komunikatów systemowych, przerwach technicznych w działaniu Serwisu, zmianach w Regulaminie, nowych funkcjonalnościach, oraz informacji handlowych;
 9. Zabrania się udostępniania swojego Konta innym podmiotom;
 10. Zabrania się korzystania z Kont należących do innych podmiotów;
 11. Na podany adres poczty elektronicznej Użytkownik otrzymuje wiadomość, w treści której znajduje się link. Uruchomienie linka powoduje aktywację konta i umożliwia logowanie;
 12. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony;
 13. Użytkownik może rozwiązać umowę poprzez deaktywację swojego konta, która następuje automatycznie w wyniku nieopłacenia z góry okresu abonamentowego. Deaktywacja konta nie powoduje kasowania profilu;
 14. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny i w trybie natychmiastowym;
 15. Usługodawca zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Usługodawcy;

§7. Usuwanie konta

 1. Użytkownik może w każdym momencie złożyć dyspozycję usunięcia konta, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej hello@Frespo.pl;
 2. Usunięcie konta przez Usługobiorcę jest dobrowolne i nie uprawnia go do zwrotu należności za zakupioną Usługę;
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy poprzez skasowanie konta, jeżeli działanie Użytkownika jest niezgodne z prawem, regulaminem lub godzi w wizerunek Serwisu;

§8. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika;
 2. Użytkownik, Gracz, Klub ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych;
 3. Usługodawca wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Gracza lub Klubu. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Serwisu produkty i usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności;
 4. Usługodawca nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów bezpłatnych oraz za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych. Nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań;
 5. Odpowiedzialność Usługodawcy za należytą jakość towarów i usług odpłatnych określają przepisy szczególne, stanowiące podstawę świadczeń odpłatnych;
 6. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości albo w części;
 7. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika lub Profesjonalistę i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika lub Profesjonalisty za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych;
 8. Usługodawca nie odpowiada za aktualność profili umieszczonych w Serwisie;

§9. Tryb zgłaszania zastrzeżeń i postępowania reklamacyjnego

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem;
 2. Pozostałe zastrzeżenia, a także uwagi, sugestie i błędy zgłasza się za pomocą przycisku formularza kontaktowego dostępnego z poziomu górnego menu funkcyjnego;
 3. Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane niezwłocznie na adres poczty elektronicznej podanej na formularzu kontaktowym;
 4. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Usługodawca powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin;
 5. Usługodawca zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa;
 6. Prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej przysługuje po wyczerpaniu trybu postępowania reklamacyjnego;
 7. Reklamacje mogą być składane na adres poczty elektronicznej hello@frespo.pl;

§10. Płatności internetowe

 1. Z tytułu świadczenia Usług Usługobiorca obowiązany jest do uiszczania Opłaty abonamentowej według kwot wskazanych w Cenniku. Zmiany cen wskazanych w Cenniku oraz Dodatkach ogłaszane są w Serwisie i nie stanowią zmian niniejszego Regulaminu;
 2. Za dzień płatności uznawany jest dzień zaksięgowania kwoty Opłaty abonamentowej należnej za daną Usługę na rachunku bankowym Usługodawcy;
 3. Faktura VAT za Opłatę abonamentowa wystawiana i wysyłana jest pod koniec miesiąca, w którym dokonywana była płatność;
 4. Usługodawca po otrzymaniu płatności wystawia fakturę w formie elektronicznej, którą przesyła w formacie PDF na adres e-mail Usługobiorcy.
 5. Płatności za Usługi należne są z góry;
 6. Płatności realizowane są poprzez zewnętrzny system płatności obsługiwany przez operatora płatności elektronicznych Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy placu Andersa 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 5.494.980,00 PLN (wpłacony w całości)
 7. Akceptując niniejszy regulamin Usługobiorca wyraża zgodę na przekazanie danych Usługobiorcy objętych zamówieniem do operatora płatności elektronicznych Krajowy Integrator Płatności S.A. Przekazanie danych jest konieczne i niezbędne do realizacji zamówienia.
 8. Wszelkie reklamacje dotyczące płatności internetowych należy zgłaszać
  bezpośrednio u usługodawcy lub operatora płatności. Reklamacje dotyczące usług
  płatniczych, które zgłosisz nam zostaną przekazane bezpośrednio usługodawcy lub
  operatorowi płatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia rozpatrzenia
  reklamacji przez usługodawców i operatora płatności.

§11. Przetwarzanie danych osobowych

 1. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), do przetwarzania danych osobowych Użytkowników niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz w celu prawidłowej realizacji Usług.
 2. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe Użytkowników:
  • nazwisko i imiona,
  • adres email
  • numer telefonu
 3. W celu realizacji umowy lub dokonania innej czynności prawnej z Użytkownikiem, Usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
 4. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Usługi (dane eksploatacyjne):
  • oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
  • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług,
  • informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usług.
 5. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 6. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), udostępnianych przez Użytkowników w celu świadczenia usług będących przedmiotem niniejszego Regulaminu. Usługodawca, jako administrator tych danych dba o ich bezpieczeństwo w szczególności chroni przed dostępem osób nieupoważnionych.
 7. Udostępnienie przez Użytkownika swoich danych w celu świadczenia Usługi jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.
 8. Użytkownik jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101, Poz. 926 z 2002 r.), które przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w ramach usługi udostępnianej przez Usługodawcę.
 9. Użytkownik powierza do przetwarzania dane osobowe, które Usługodawca ma prawo przetwarzać w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia Usługi, określonym w § 1 pkt 3 niniejszego regulaminu.
 10. Użytkownik, jako administrator danych dba o bezpieczeństwo przetwarzanych w ramach Usługi danych osobowych swoich klientów. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

§12. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu i poinformowania o takiej zmianie na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej;
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 1;
 3. Prawem właściwym regulującym stosunki pomiędzy stronami jest prawo polskie;
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu cywilnego;
 5. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy;
 6. Niniejszy Regulamin uchyla dotychczasowy regulamin i wchodzi w życie z dniem opublikowania w Serwisie;
pl_PLPolish